Tijd voor een sterkere buurtwerking in Waasmunster!

01 Maart 2022

Tijd voor een sterkere buurtwerking in Waasmunster!

De eerste pijler, het “Burgerbudget” geeft het initiatief aan de burger.

De coronacrisis heeft de eenzaamheidsepidemie in België verder versterkt. Daarnaast zien we ook een verdere afkalving van het geloof in de politiek en democratische participatie. Groen Waasmunster wil niet bij de pakken blijven zitten en doet aldus enkele voorstellen om deze problematieken op lokaal vlak aan te pakken. In al deze oplossingen staat de burger vanzelfsprekend centraal, we willen de burger namelijk meer zeggenschap geven over zijn eigen leefomgeving. Dit willen we bewerkstelligen door de buurtwerking verder uit te bouwen. Gezien de buurt als sociaal geheel eerder spontaan van onderuit moet groeien willen we gaan voor een faciliterende rol van de gemeentelijke overheid en voornamelijk werken rond infrastructuurwerken. Ons voorstel voor participatieve buurtwerking steunt op drie pijlers. De eerste pijler noemen we het “Burgerbudget”, waarbij elke buurtbewoner een voorstel tot buurtverbetering kan indienen, het voorstel dat in de buurt het breedst gedragen wordt kan dan met behulp van gemeentelijke financiële steun worden uitgewerkt. De tweede pijler betreft de participatie van burgers van bij het begin van de ontwerpfase bij o.a. bij wegenwerken, zodat het resultaat een symbiose is van de wensen van de wijk en het bestuur. Daarnaast dient de gemeente te voorzien in plaatsen voor spontane ontmoetingen. De pijlers worden hieronder verder uitgewerkt.


De eerste pijler, het “Burgerbudget” geeft het initiatief aan de burger. Een wijkbewoner weet best wat er leeft in de wijk en kan dus ook best bepalen waar de wijk nood aan heeft. Elke inwoner kan in ons buurtenplan een ontwerp uitwerken en dit voorstellen op een digitaal platform waarna men de steun van de wijde buren moet verzamelen. Het populairste plan van de buurt komt in aanmerking voor uitvoering of financiële steun door de gemeente, afhankelijk van de haalbaarheid en het budget. Dit kan gaan van het aanbrengen van straatgroen, zitbankjes of andere ontmoetingsgelegenheden tot sociale diensten zoals jeugd- of wijkwerkers. Vele andere gemeenten en besturen, waaronder Gent, Alken en Geraardsbergen, hanteren al burger- of wijkbudgetten en het lijkt ons meer dan tijd dat Waasmunster ook op de kar springt. We hopen en verwachten dat het samen zoeken naar ideeën en deze ideeën dan ook samen uitvoeren, de buurtbewoners dichter bij elkaar kan brengen en aldus een basis kan vormen voor een uitgebreidere buurtwerking.


Complementair aan deze wijkbudgetten is het versterken van de burgerparticipatie bij projecten waarvan het initiatief bij de gemeente ligt. In Waasmunster is het helaas veelal het geval dat de gemeente projecten uitvoert zonder inspraak van de buurt, of dat de inspraak pas gebeurt in de finale fase. Wat wij voorstellen is dat de buurt betrokken wordt bij de ontwerpfase van het project en dat het finale plan in stand komt door een blijvende wisselwerking tussen gemeentebestuur en de wijk. Dit zorgt voor een democratische kruisbestuiving die de grieven van de bevolking serieus neemt en een project op maat voor de buurt voorziet. Ook hier kan de bevolking naar elkaar toegroeien door samen aan hetzelfde zeel te trekken. De laatste pijler van het buurtenplan bestaat eruit dat de gemeente een leefomgeving creëert die spontane ontmoetingen stimuleert, het creëren van heuse “leefstraten” als het ware. Dit kan gaan van de creatie van kleine groengebieden, samentuinen, zitbankjes of het subsidiëren van geveltuinen. Groen Waasmunster wil zijn inwoners niet in de steek laten en hoopt met dit plan de basis te leggen voor een echte heropleving van buurten in Waasmunster.